Agricultura ecològicaQuè és l'agricultura ecològica?
L’agricultura ecològica fa servir els cultius que millor s’adapten al tipus de sòl i clima. Per això, requereix una planificació prèvia i una anàlisi de l’entorn en el qual s’implanta, prevenint els problemes que puguin sorgir. Manté un equilibri entre els nutrients del sòl. Reforça la biodiversitat. Fa servir rotacions de cultius. Substitueix l’ús de productes químics per compostos orgànics com els fems, el compost (barreja de restes vegetals i animals), adobs verds (restes vegetals) i purins. Substitueix els insecticides químics (que maten els cucs de terra, petits animals i microorganismes) per altres compostos botànics, orgànics i minerals, fomentant la fertilitat i la vida microbiana del sòl. Per la mateixa raó, no fa servir la crema de rostolls perquè elimina la matèria orgànica, perjudica els animals del sòl i és un perill per als boscos. Fa servir correctament el reg.


Com és controla?
La certificació és necessària per tal de garantir que el sistema de producció ecològic dels aliments arribi al consumidor amb les màximes garanties. Per això, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) realitza controls exhaustius als operadors mitjançant auditories dels sistemes de producció i elaboració, i pren mostres dels productes per ser analitzats. D’aquesta manera es garanteix que aquests productes no han estat contaminats amb pesticides ni transgènics. Tant el sistema de producció i elaboració com el sistema de control són comúns a tots els països d’Europa i està regulat pel Reglament (CEE) 2092/91. A més a més, la Comissió Europea publica cada any una llista amb els organismes autoritzats per realitzar el control i la certificació dels productes ecològics. A Catalunya, el CCPAE és l’organisme únic i públic de control i certificació dels productes agraris i alimentaris ecològics.


Perquè consumir-ne?
Els aliments ecològics s’haurien de consumir per que són més bons per la nostra salut per varies raons. No es fan servir pesticides químics per al seu conreu i per això no contenen residus de substàncies tòxiques. El seu creixement és més lent, no absorbeixen tanta aigua i aporten més nutrients. Són més rics en fitonutrients, substàncies protectores davant de moltes malalties. Els ingredients transgènics estan prohibits. Els productes transformats contenen molt pocs additius i els que hi ha són d’origen natural.